อักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับสุ่การเรียนการสอนออนไลน์วิชางานฝีมือ

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564

 แบบทดสอบ

หน่วยที่1 ความปลอดภัยทั่วไป 

หน่วยที่2 เครื่องมือทั่วไป 

หน่วยที่3 งานวัดและตรวจสอบชิ้นงาน 

หน่วยที่4 งานร่างแบบ 

หน่วยที่5 งานตะไบ

 หน่วยที่1 ความปลอดภัยทั่วไป

 หน่วยที่2 เครื่องมือทั่วไป

 หน่วยที่3 งานวัดและตรวจสอบชิ้นงาน

 หน่วยที่4 งานร่างแบบ

 หน่วยที่5 งานตะไบ

 หน่วยที่6 งานตัด

 หน่วยที่7 งานเจาะ

 หน่วยที่8 งานทำเกลียว

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564จุดประสงค์รายวิชา

        1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น

        2.  ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

        3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อยละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

 สมรรถนะรายวิชา

        1.  เตรียมเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้นตามคู่มือ

        2.  วัดและร่างแบบชิ้นงานโลหะ

        3.  แปรรูปและประกอบชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องมือกลทั่วไป

        4.  ลับคมตัดเครื่องมือกลทั่วไป

 คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ
งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานหล่อเบื้องต้นและการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน